POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1.  „Serwis”- stronę główną www.marianskigroup.pl oraz jej podstrony, a także strony:

  1. www.kontrolapodatkowa.pl

  2. www.firmabezryzyka.pl

  3. www.budujadlapokolen.pl

  4. www.doradcafirmrodzinnych.pl

 2. Mariański Group”- właściciel Serwisu i Administrator Danych Osobowych, tj. Mariański Group Marketing Sp. z o.o., NIP: 7252084916, KRS: 0000553393, e-mail: marketing@marianskigroup.pl; tel. 42 207 76 76, adres: ul. Tylna 4c/1, 90-348 Łódź;

 3. Użytkownik”- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług oferowanych przez Mariański Group za pośrednictwem Serwisu.

 4. Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności i plików cookies, którą czytasz,

 5. RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj .

 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21)

 7. Ustawa Prawo telekomunikacyjne” – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z dnia 2019.12.20)

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Mariański Group na rzecz Użytkowników, które polegają na umożliwieniu im:

 1. korzystania z usługi pobraniowej

 2. korzystania z webinariów

 3. korzystania z newslettera,

 4. korzystanie ze sklepu internetowego

 1. Treści prezentowane przez Mariański Group zawierają jedynie jedną z możliwych interpretacji przepisów prawa i nie może ona być przez Użytkownika traktowana jako wiążąca w obrocie prawnym. Mariański Group zastrzega, że korzystając z dostępnych usług należy dokonać każdorazowo weryfikacji zasadności zastosowania tez lub twierdzeń w niej zawartych w konkretnym stanie faktycznym. Z tego powodu wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jak również odpowiedzialność Mariański Group za korzystanie przez Użytkownika z usług jest wyłączona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 2. Z uwagi na brak zindywidualizowanego charakteru przekazywanych informacji, świadczone przez Mariański Group usługi nie stanowią usługi doradztwa podatkowego i pomocy prawnej

 3. Jak każde świadczenie drogą elektroniczną, również świadczenie usług poprzez Serwis może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami. Aktualna informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną dostępna jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki.

§ 3

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa oraz program obsługujący format pdf.

 2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do …. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w dalszej części Regulaminu w polityce cookies.

 3. W serwisie pozyskujemy informacje o użytkownikach i ich zachowaniu z dobrowolnie wprowadzanych w formularzach informacji oraz plików cookies.

§ 4

 1. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.

 2. Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.III. USŁUGI.

III.1. Usługa pobraniowa

§ 5

 1. Formularz pobraniowy znajdujący się przy danej publikacji stanowi ofertę Mariański Group skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi pobraniowej i w jej ramach udostępnienie Użytkownikowi tej publikacji w formacie wskazanym w jej opisie.

 2. Użytkownik chcący zawrzeć z Mariański Group umowę o świadczenie usługi pobraniowej powinien wypełnić powyższy formularz przez podanie w nim adresu e-mail.

 3. Korzystanie z usługi jest bezpłatne, jednak z uwagi na fakt, że Mariański Group poniosła koszty stworzenia publikacji i ponosi koszty świadczenia usługi pobraniowej, w celu niepobierania od Użytkowników opłat pieniężnych za świadczenie ww. usługi i udostępnianie publikacji, Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przesyłanie mu na wskazany adres e-mail informacji o charakterze marketingowym.

III.2. Usługa webinar

§ 6

 1. Formularz zapisu na Webinar znajdujący się przy danej informacji dot. przyszłego webinaru stanowi ofertę Mariański Group skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi udziału w webinarze w terminie i formie przewidzianej przez Mariański Group i w jej ramach udostępnienie Użytkownikowi treści merytorycznych.

 2. Użytkownik chcący zawrzeć z Mariański Group umowę o świadczenie usługi webinar powinien wypełnić powyższy formularz przez podanie w nim adresu e-mail.

 3. Korzystanie z usługi jest bezpłatne, jednak z uwagi na fakt, że Mariański Group poniosła koszty stworzenia publikacji i ponosi koszty świadczenia usługi webinar, w celu niepobierania od Użytkowników opłat pieniężnych za świadczenie ww. usługi i udostępnianie treści, Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przesyłanie mu na wskazany adres e-mail informacji o charakterze marketingowym.

III.3. Usługa newsletter

§ 7

 1. Formularz zapisu na newsletter znajdujący się w Serwisie stanowi ofertę Mariański Group skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi newsletter wysyłanego w terminie i formie przewidzianej przez Mariański Group i w jej ramach udostępnienie Użytkownikowi treści merytorycznych.

 2. Użytkownik chcący zawrzeć z Mariański Group umowę o świadczenie usługi newsletter powinien wypełnić powyższy formularz przez podanie w nim adresu e-mail.

 3. Korzystanie z usługi jest bezpłatne, jednak z uwagi na fakt, że Mariański Group poniosła koszty stworzenia publikacji i ponosi koszty świadczenia usługi newslettera, w celu niepobierania od Użytkowników opłat pieniężnych za świadczenie ww. usługi i udostępnianie treści, Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przesyłanie mu na wskazany adres e-mail informacji o charakterze marketingowym.

III.4. Sklep internetowy

§ 8

 1. Niniejszy paragraf określa zasady świadczenia drogą elektroniczną polegających na możliwości zakupu towarów znajdujących się w asortymencie Mariański Group.

 2. Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert.

 3. Usługodawca może dokonywać modyfikacji zawartości Serwisu, cen oraz asortymentu, a także przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne.

 4. Sprzedaż dokonywana w Sklepie ma charakter odpłatny.

 5. Ujawniona na odpowiedniej podstronie Serwisu cena jest wyrażona w złotych polskich oraz w kwocie brutto.

 6. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które określone są odrębnie na zasadach określonych w dokumencie dotyczącym dostawy. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Użytkownik. Koszt przesyłki produktów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy i podany jest w podsumowaniu zamówienia wyświetlającym się na podstronach Sklepu podczas składania zamówienia przez Użytkownika (przed zawarciem umowy sprzedaży).

 7. Cena płatna jest niezwłocznie po zawarciu Umowy.

 8. Płatność może nastąpić w formie płatności internetowej Przelewy24,

 9. w zależności od wybranego sposobu płatności.

 10. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez Mariański Group w rozliczeniach faktur elektronicznych przesyłanych na adres email wskazany przy składaniu zamówienia.

 11. Złożenie zamówienia możliwe jest jedynie w języku polskim.

 12. Zamówienie nie wymaga założenia Konta przez Użytkownika.

 13. Zamówienie polega na wybraniu odpowiedniego produktu, dodaniu go do koszyka, podaniu danych nabywcy i danych wysyłki, wyboru sposobu dostawy w formie formularzy zamieszczonych na podstronie Serwisu oraz opłaceniu zamówienia.

 14. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 15. W formularzach dostępnych w Serwisie zabronione jest podawanie treści bezprawnych, a zwłaszcza podawanie bez odpowiedniego upoważnienia danych osobowych osób trzecich.

 16. Formularz zamówienia stanowi ofertę Mariański Group, skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia Umowy.

 17. W formularzu nie należy podawać danych fikcyjnych ani danych innych osób niż Użytkownik. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia będzie w szczególności skutkowało nieprawidłowym udokumentowaniem transakcji.

 18. Formularz należy wypełnić uzupełniając wszystkie pola oznaczone jako wymagane. W formularzu zamówienia Użytkownik dokonuje również wyboru formy płatności.

 19. Złożenie zamówienia wymaga oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności.

 20. Po wypełnieniu formularza zamówienia należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, co spowoduje przesłanie formularza do Usługodawcy oraz przekierowanie na odpowiednią podstronę Serwisu, w zależności od wybranej formy płatności. Czynność ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Użytkownika oferty Mariański Group w przedmiocie zawarcia Umowy. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy między Użytkownikiem i Mariański Group. Następnie Użytkownik zostanie przekierowany na stronę PayU, celem dokonania płatności za jego pośrednictwem.

 21. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę formularza zamówienia, na podany przez Użytkownika adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający zawarcie umowy oraz zawierający niniejszy Regulamin.

 22. Wszelkie reklamacje należy składać Mariański Group.

 23. W reklamacji należy podać dane Użytkownika umożliwiające przesłanie mu odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.

 24. Mariański Group rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 25. Termin do rozpatrzenia reklamacji uważa się za zachowany w sytuacji wysłania przez Usługodawcę odpowiedzi na reklamację przed jego upływem.

 26. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie realizuje się przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez jego przesłanie na adres email: kancelaria@marianskigroup.pl lub przez przesłanie go na adres siedziby Mariański Group. Oświadczenie można złożyć również przy wykorzystaniu formularza. O fakcie otrzymania oświadczenia Mariański Group niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę poprzez przesłanie wiadomości email na adres wskazany przez niego w Serwisie.IV. Dane osobowe (polityka prywatności)

§ 9

 1. Użytkownik w celu skorzystania z usług dostępnych w Serwisie musi wypełnić odpowiednie formularze. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Mariański Group Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Mariański Group udzielenie odpowiedzi.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług oferowanych w Serwisie.

 3. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w RODO, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie prawo telekomunikacyjne.

 4. Mariański Group stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 5. Mariański Group może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy, w szczególności podmiotom z grupy Mariański Group.

 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkownik:

  1. Ma prawo dostępu do danych osobowych,

  2. Może żądać ich sprostowania,

  3. Może żądać usunięcia danych osobowych,

  4. Ma prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  5. Ma prawo do przenoszenia swoich danych,

  6. jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie wcześniejszej zgody, Użytkownik ma prawo cofnięcia jej w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonane było przed cofnięciem tej zgody

 7. Mariański Group przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

 8. Mariański Group na podstawie zgody Użytkownika ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących.

 9. Po podaniu danych osobowych, Użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu – w dwóch sytuacjach – gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie Użytkownik nie musi uzasadniać;

  2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Mariański Group; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Użytkownika.

 10. Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzanie danych osobowych było niezgodne z prawem, to może wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez ich podania może jednak nie być możliwe świadczenie usług oraz przekazywanie stosownych treści.

 12. Gdy Mariański Group realizuje na rzecz Użytkownika usługę, robi to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 13. Gdy Mariański Group realizuje swój prawnie uzasadniony interes, robi to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu zaprezentowania istotnych dla Mariańki Group treści merytorycznych.

 14. Jeżeli Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych to podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a także art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 15. Dane osobowe mogą być powierzone:

  1. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu oraz prowadzenia marketingu na naszej stronie,

  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla Mariański Group.

 16. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

  1. potrzebny na zrealizowanie usługi. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją świadczyliśmy, czyli przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń;

  2. prowadzenia działań marketingowych przez Mariański Group albo do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub cofnięcie zgody.V. Polityka cookies.

§ 10

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosujemy cookies lub technologie o funkcjach tożsamych z cookies.

 2. Pliki cookies to dane informatyczne (głównie pliki tekstowe) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego z daną witryną. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i dzięki temu pozwalają odpowiednio wyświetlić stronę internetową (tj. dostosować ją do indywidualnych preferencji użytkownika).

 3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę serwisu/strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 4. Rodzaje plików cookies, których możemy używać w ramach serwisu:

 • wyróżnione ze względu na czas przez jaki będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

  • cookies sesyjne – czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są
   w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

  • cookies stałe – czyli pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

 • wyróżnione ze względu na funkcjonalność, tj. cel któremu służą:

  • niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych
   w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; weryfikacji autentyczności;

  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

  • funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  • reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. Pliki cookies mogą być przez nas wykorzystywane w celu:

  1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (rozpoznawania urządzenia użytkownika serwisu i odpowiedniego, tj. dostosowanego do zidentyfikowanych jego potrzeb wyświetlenia strony internetowej);

  2. tworzenia statystyk, w celu ustalenia najważniejszych sposobów korzystania przez użytkowników ze strony internetowej i ulepszenia w oparciu o te informacje jej struktury i zawartości;

  3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  4. zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania serwisu, w tym zapobiegania nadużyciom, zapobiegających nadużyciom w serwisach;

  5. dostarczania użytkownikom treści reklamowych możliwe optymalnych dla ich zainteresowań.

 1. Najczęściej przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

  2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 1. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 2. Niedokonanie zmiany ustawień „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone przez nas jako operatora serwisu w urządzeniu końcowym użytkownika i będziemy uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 3. Wyłączenie/ograniczenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego (dotyczy to w szczególności tych usług, które wymagają logowania). Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

 4. Korzystając ze stron serwisu możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich (takich jak np. Facebook, Google, Twitter), a także od niektórych bezpośrednio współpracujących z nami podmiotów (reklamodawców, firm badawczych, dostawców aplikacji multimedialnych itp.). Takie pliki cookies podlegają własnej polityce cookies tych podmiotów, a więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na ich stronach internetowych.

 5. W przypadku pytań i opinii dotyczących polityki prosimy o ich przesyłanie do Mariański Group.

 

VI. Własność intelektualna.

§ 11

 1. Wszelkie utwory, opisy usług, znaki towarowe oraz inne materiały składające się na usługi stanowią własność intelektualną Mariański Group lub uprawnionych osób trzecich. Ich wykorzystywanie bez zgody Mariański Group lub uprawnionych osób trzecich będzie stanowić naruszenie praw autorskich.

 2. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania jakichkolwiek elementów usług w inny sposób niż w granicach dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) oraz nie jest uprawniony do jej dalszej odsprzedaży.

VII. Postanowienia końcowe.

§ 12

 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie oraz w siedzibie Mariański Group.

 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1

Informacje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług

Niniejszym z przykrością musimy poinformować, że nawet w przypadku, gdy zostały podjęte środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Mariański Group za pomocą sieci Internet, nie można w pełni wyeliminować niektórych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Poniższa informacja dotyczy zagrożeń, które identyfikujemy jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez nas adekwatnych zabezpieczeń. Poniższa lista ma charakter przykładowy:

 1. możliwość otrzymania spamu (niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną);

 2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych;

 3. obecność i działanie robaków internetowych (worm);

 4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware;

 5. możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);

 6. możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne

 7. piractwo;

 8. sniffing;

 9. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;

 10. czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;

 11. naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego

 12. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, nie zaliczane do wymienionychpowyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax