REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1

Pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
1. „Serwis”- stronę główną www.marianskigroup.pl oraz jej podstrony, a także strony:
1. www.kontrolapodatkowa.pl
2. www.firmabezryzyka.pl
3. www.budujadlapokolen.pl
4. www.doradcafirmrodzinnych.pl
2. „Mariański Group”- właściciel Serwisu i Administrator Danych Osobowych, tj. Mariański Group
Marketing Sp. z o.o., NIP: 7252084916, KRS: 0000553393, e-mail:
marketing@marianskigroup.pl; tel. 42 207 76 76, adres: ul. Tylna 4c/1, 90-348 Łódź;
3. „Użytkownik”- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług
oferowanych przez Mariański Group za pośrednictwem Serwisu.
4. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności i plików cookies, którą
czytasz,
5. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst
RODO znajdziesz tutaj .
6. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21)
7. „Ustawa Prawo telekomunikacyjne” – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz.U.2019.2460 t.j. z dnia 2019.12.20)

§ 2

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Mariański Group na rzecz Użytkowników,
które polegają na umożliwieniu im:
a. korzystania z usługi pobraniowej
b. korzystania z webinariów
c. korzystania z newslettera,
d. korzystanie ze sklepu internetowego
2. Treści prezentowane przez Mariański Group zawierają jedynie jedną z możliwych interpretacji
przepisów prawa i nie może ona być przez Użytkownika traktowana jako wiążąca w obrocie
prawnym. Mariański Group zastrzega, że korzystając z dostępnych usług należy dokonać
każdorazowo weryfikacji zasadności zastosowania tez lub twierdzeń w niej zawartych w
konkretnym stanie faktycznym. Z tego powodu wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu
rękojmi, jak również odpowiedzialność Mariański Group za korzystanie przez Użytkownika z
usług jest wyłączona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
3. Z uwagi na brak zindywidualizowanego charakteru przekazywanych informacji, świadczone
przez Mariański Group usługi nie stanowią usługi doradztwa podatkowego i pomocy prawnej
4. Jak każde świadczenie drogą elektroniczną, również świadczenie usług poprzez Serwis może
wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami. Aktualna informacja o szczególnych zagrożeniach
związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną dostępna jest w Załączniku
nr 1 do niniejszej Polityki.

§ 3

1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych
przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu,
posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa oraz
program obsługujący format pdf.
2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w
przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do zapamiętywania sesji, do personalizacji treści
i badania ruchu na stronie. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje
dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe
informacje na temat plików cookies zawarte są w dalszej części Regulaminu w polityce cookies.
3. W serwisie pozyskujemy informacje o użytkownikach i ich zachowaniu z dobrowolnie
wprowadzanych w formularzach informacji oraz plików cookies.

§ 4

1. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w
oprogramowanie Serwisu.
2. Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli
naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste
osób trzecich.

III. USŁUGI.
III.1. Usługa pobraniowa
§ 5

1. Formularz pobraniowy znajdujący się przy danej publikacji stanowi ofertę Mariański Group
skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi pobraniowej
i w jej ramach udostępnienie Użytkownikowi tej publikacji w formacie wskazanym w jej opisie.
2. Użytkownik chcący zawrzeć z Mariański Group umowę o świadczenie usługi pobraniowej
powinien wypełnić powyższy formularz przez podanie w nim adresu e-mail.
3. Korzystanie z usługi jest bezpłatne, jednak z uwagi na fakt, że Mariański Group poniosła koszty
stworzenia publikacji i ponosi koszty świadczenia usługi pobraniowej, w celu niepobierania od
Użytkowników opłat pieniężnych za świadczenie ww. usługi i udostępnianie publikacji,
Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przesyłanie mu na wskazany adres e-mail
informacji o charakterze marketingowym.

III.2. Usługa webinar
§ 6

1. Formularz zapisu na Webinar znajdujący się przy danej informacji dot. przyszłego webinaru
stanowi ofertę Mariański Group skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o
świadczenie usługi udziału w webinarze w terminie i formie przewidzianej przez Mariański
Group i w jej ramach udostępnienie Użytkownikowi treści merytorycznych.
2. Użytkownik chcący zawrzeć z Mariański Group umowę o świadczenie usługi webinar powinien
wypełnić powyższy formularz przez podanie w nim adresu e-mail.
3. Korzystanie z usługi jest bezpłatne, jednak z uwagi na fakt, że Mariański Group poniosła koszty
stworzenia publikacji i ponosi koszty świadczenia usługi webinar, w celu niepobierania od
Użytkowników opłat pieniężnych za świadczenie ww. usługi i udostępnianie treści, Użytkownik
proszony jest o wyrażenie zgody na przesyłanie mu na wskazany adres e-mail informacji o
charakterze marketingowym.

III.3. Usługa newsletter
§ 7

1. Formularz zapisu na newsletter znajdujący się w Serwisie stanowi ofertę Mariański Group
skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi newsletter
wysyłanego w terminie i formie przewidzianej przez Mariański Group i w jej ramach
udostępnienie Użytkownikowi treści merytorycznych.
2. Użytkownik chcący zawrzeć z Mariański Group umowę o świadczenie usługi newsletter
powinien wypełnić powyższy formularz przez podanie w nim adresu e-mail.
3. Korzystanie z usługi jest bezpłatne, jednak z uwagi na fakt, że Mariański Group poniosła koszty
stworzenia publikacji i ponosi koszty świadczenia usługi newslettera, w celu niepobierania od
Użytkowników opłat pieniężnych za świadczenie ww. usługi i udostępnianie treści, Użytkownik
proszony jest o wyrażenie zgody na przesyłanie mu na wskazany adres e-mail informacji o
charakterze marketingowym.

III.4. Sklep internetowy
§ 8

1. Niniejszy paragraf określa zasady świadczenia drogą elektroniczną polegających na możliwości
zakupu towarów znajdujących się w asortymencie Mariański Group.
2. Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne
informacje stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert.
3. Usługodawca może dokonywać modyfikacji zawartości Serwisu, cen oraz asortymentu, a także
przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne.
4. Sprzedaż dokonywana w Sklepie ma charakter odpłatny.
5. Ujawniona na odpowiedniej podstronie Serwisu cena jest wyrażona w złotych polskich oraz w
kwocie brutto.
6. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które określone są odrębnie na zasadach określonych w
dokumencie dotyczącym dostawy. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które
pokrywa Użytkownik. Koszt przesyłki produktów zależny jest od wybranego sposobu płatności,
wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy i podany jest w podsumowaniu zamówienia
wyświetlającym się na podstronach Sklepu podczas składania zamówienia przez Użytkownika
(przed zawarciem umowy sprzedaży).
7. Cena płatna jest niezwłocznie po zawarciu Umowy.
8. Płatność może nastąpić w formie płatności internetowej Przelewy24,
9. w zależności od wybranego sposobu płatności.
10. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez Mariański Group w rozliczeniach faktur
elektronicznych przesyłanych na adres email wskazany przy składaniu zamówienia.
11. Złożenie zamówienia możliwe jest jedynie w języku polskim.
12. Zamówienie nie wymaga założenia Konta przez Użytkownika.
13. Zamówienie polega na wybraniu odpowiedniego produktu, dodaniu go do koszyka, podaniu
danych nabywcy i danych wysyłki, wyboru sposobu dostawy w formie formularzy
zamieszczonych na podstronie Serwisu oraz opłaceniu zamówienia.
14. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
15. W formularzach dostępnych w Serwisie zabronione jest podawanie treści bezprawnych, a
zwłaszcza podawanie bez odpowiedniego upoważnienia danych osobowych osób trzecich.
16. Formularz zamówienia stanowi ofertę Mariański Group, skierowaną do Użytkownika w
przedmiocie zawarcia Umowy.
17. W formularzu nie należy podawać danych fikcyjnych ani danych innych osób niż
Użytkownik. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia będzie w szczególności
skutkowało nieprawidłowym udokumentowaniem transakcji.
18. Formularz należy wypełnić uzupełniając wszystkie pola oznaczone jako wymagane. W
formularzu zamówienia Użytkownik dokonuje również wyboru formy płatności.
19. Złożenie zamówienia wymaga oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności.
20. Po wypełnieniu formularza zamówienia należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, co
spowoduje przesłanie formularza do Usługodawcy oraz przekierowanie na odpowiednią podstronę
Serwisu, w zależności od wybranej formy płatności. Czynność ta jest równoznaczna z przyjęciem
przez Użytkownika oferty Mariański Group w przedmiocie zawarcia Umowy. Z tą chwilą dochodzi
do zawarcia Umowy między Użytkownikiem i Mariański Group. Następnie Użytkownik zostanie
przekierowany na stronę PayU, celem dokonania płatności za jego pośrednictwem.
21. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę formularza zamówienia, na podany
przez Użytkownika adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający zawarcie umowy oraz
zawierający niniejszy Regulamin.
22. Wszelkie reklamacje należy składać Mariański Group.
23. W reklamacji należy podać dane Użytkownika umożliwiające przesłanie mu odpowiedzi
na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.
24. Mariański Group rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej
rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
25. Termin do rozpatrzenia reklamacji uważa się za zachowany w sytuacji wysłania przez
Usługodawcę odpowiedzi na reklamację przed jego upływem.
26. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy. Odstąpienie realizuje się przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy
drogą elektroniczną poprzez jego przesłanie na adres email: kancelaria@marianskigroup.pl lub
przez przesłanie go na adres siedziby Mariański Group. Oświadczenie można złożyć również przy
wykorzystaniu formularza. O fakcie otrzymania oświadczenia Mariański Group niezwłocznie
poinformuje Usługobiorcę poprzez przesłanie wiadomości email na adres wskazany przez niego
w Serwisie.